Kwaliteit


Alle sieraden van Sama Sama Silver worden gesmeden met sterling 925 zilver. Dit type zilver wordt bestempeld met het .925 keurmerk. Het keurmerk houdt in dat het product bestaat uit 92,5% puur zilver en voor 7,5% uit koper. Puur zilver is erg buigzaam en kan makkelijk beschadigen. Het pure zilver wordt daarom gemengd met een legeringssubstantie waardoor het product meer bestand is tegen krassen en schade. 

Gebruik


Om een maximale kwaliteit van het sieraad te behouden, is het van belang om zorgvuldig met het sieraad om te gaan. Zilver kan zwart verkleuren wanneer het in aanraking komt met zout(water). We raden aan om het sieraad af te doen bij het sporten, zwemmen in de zee, douchen en tijdens het slapen. Pas op met parfum en haarspray, laat dit niet direct met het sieraad in contact komen.

Wanneer het sieraad door een van bovenstaande redenen donkerder van kleur is geworden, dan kun je dit makkelijk schoonmaken door het sieraad te poetsen met water en groene zeep, met een zilverpoetsdoekje of met zilverpoets. Sama Sama Silver is niet verantwoordelijk voor de bovengenoemde schoonmaakopties en de effecten ervan.

 

Garantie

 

Sama Sama Silver biedt zes maanden garantie op al haar producten. De termijn gaat in vanaf het moment dat de overeenkomst is aangegaan tussen de klant en Sama Sama Silver. De garantie dekt geen kosten wanneer er sprake is van schade ontstaan door eigen toedoen, bijvoorbeeld door een onjuiste behandeling of het onjuist gebruiken van het sieraad. 

Sama Sama Silver is niet verantwoordelijk voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik en de behandeling van het sieraad. 

De koper is verplicht de geleverde sieraden bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde sieraad verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Sama Sama Silver) deze gebreken onmiddellijk per email te melden aan Sama Sama Silver. Terugzending van de zaken dienen te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien de klachten van de afnemer door ‘Sama Sama Silver’ gegrond worden bevonden, zal Sama Sama Silver de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. Hierbij is de aansprakelijkheid van Sama Sama Silver en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt tot hooguit het factuurbedrag van de betreffende goederen, dan wel (naar keuze van Sama Sama Silver) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Sama Sama Silver gedekte bedrag. 

Iedere aansprakelijkheid van Sama Sama Silver voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Sama Sama Silver is niet aansprakelijk voor schade aan het sieraad veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid. 

De garantie geldt niet indien:
a. De afnemer jegens Sama Sama Silver in gebreke is;
b. De afnemer de geleverde sieraden zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
c. De geleverde sieraden aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Sama Sama Silver en de gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
d. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.